Samoprocena znanja stranog jezika

Tabela samoprocena znanja stranog jezika služi lakšoj orijentaciji prilikom procene znanja stranog jezika. Ona pruža detaljan pregled najvažnijih kategorija poznavanja stranog jezika na svakom od šest nivoa po GER. Tabela je namenjena onima koji  uče strani jezik. Olakšava opis i određivanje najvažnijih jezičnih veština. I omogućava lakše samostalno utvrđivanje znanja i veština potrebnih za svladavanje određenog nivoa stranog jezika.

Samoprocena znanja: Elementarna upotreba

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

Pisanje

A1

Mogu da razumem poznate reči i vrlo jednostavne rečenice, koje se odnose na mene lično, moju porodicu ili na stvari iz mog neposrednog okruženja, pod uslovom da se polako i razgovetno govori.

Mogu da pročitam i razumem poznata  imena, reči i sasvim jednostavne rečenice, na primer na panoima, plakatima ili u katalozima.

Mogu da se sporazumem na jednostavan način, ako je sagovornik spreman da sporije ponovi ili drugačije kaže i da mi pomogne da formulišem ono sto pokušavam da kažem. Mogu da pitam i odgovorim na jednostavan način, vezano za trenutno  neophodne stvari i poznate teme. Mogu da koristim jednostavne izraze  i rečenice i da opišem ljude koje poznajem i gde ja stanujem.

Mogu da napišem kratku razglednicu, na primer pozdrave sa letovanja. Mogu da popunim formular, na primer u hotelu, da unesem ime, adresu, nacionalnost, i sl.

A2

Mogu da razumem fraze i najčešće korišćene reči neposredno vezanih za sopstveno interesovanje (jednostavne podatke o osobi i porodici, informacije vezane za kupovanje, neposrednu okolinu, posao), kao i osnovno značenje kratkih, jasnih i jednostavnih poruka i javnih obaveštenja. Mogu da pročitam vrlo kratke, jednostavne tekstove i da razmem određenu, predvidivu informaciju u jednostavnim, svakodnevnim pisanim materijalima kao što su oglasi, prospekti, jelovnici i vozni redovi, kao i kratka, jednostavna privatna pisma. Mogu da se sporazumem u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtevaju jednostavnu i neposrednu razmenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. Mogu da uzmem učešća u vrlo kratkim društvenim razmenama premda obično ne razumem dovoljno da bih samoinicijativno održao/održala tok razgovora. Mogu da koristim čitav niz fraza i rečenica na jednostavnom jeziku pri opisu svoje porodice i drugih osoba, uslova svog života, svog obrazovanja, kao i sadašnjeg ili prethodnog radnog mesta.

Mogu da pišem kratke, jednostavne beleške i poruke. Pišem i vrlo jednostavno privatno pismo, na primer da se na nečemu zahvalim.

Samoprocena znanja: Samostalna upotreba

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

Pisanje

B1

Mogu da razumem glavne sadržaje jasnog standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se redovito susrećem. Razumem glavne poruke većeg broja radio-televizijskih programa o tekućim događajima ili o temama od ličnog i profesionalnog interesa. Mogu da razumem sve ako se izgovori relativno polako i razumljivo.

Mogu da razumem tekstove koji su uglavnom pisani običnim jezikom ili su u vezi sa mojom strukom. Razumem opise događaja, osećanja i želja u privatnim pismima.

Mogu da se sporazumem u većini situacija koje se mogu pojaviti za vreme putovanja kroz područje na kojem se taj jezik govori.  Mogu bez pripreme da se uključim u razgovor o temama koje su mi poznate, koje me lično zanimaju ili se odnose na svakodnevnicu, porodicu, hobi, posao, putovanja i tekuće događaje.

Mogu na jednostavan način da povežem pri opisu doživljaja i događaja, svojih snova, nadanja i želja, da ukratko obrazložim i objasnim svoje stavove i planove, kao i da ispričam priču ili prepričam sadržaj knjige ili filma i da opišem svoju reakciju.

Mogu da napišem jednostavan povezani tekst o poznatoj temi ili o temi koja me lično zanima. Mogu da napišem privatno pismo kao i da opišem svoje doživljaje i utiske.

B2

Mogu da razumem duže govore i predavanja, da pratim čak i složenu argumentaciju, ako mi je tema barem donekle poznata. Takodje mogu da razumem pretežni deo sadržaja TV vesti i programa koji se bave tekućim događajima. Razumem i većinu filmova na standardnom jeziku. Mogu da čitam članke i izveštaje koji obrađuju savremene probleme i u kojima pisac zauzima određene stavove ili izražava određena stanovišta, kao i da razumem savremenu književnu prozu. Mogu spontano dovoljno dobro i neusiljeno da se sporazumem, što mi omogućava normalnu interakciju sa sagovornikom čiji je to maternji jezik, kao i da aktivno učestvujem u diskusijama, u okviru poznatih situacija, obrazlažući i braneći svoje stavove. Mogu jasno i detaljno da govorim o različitim temama vezanim za lična interesovanja, da objasnim svoje stavove o nekoj aktualnoj temi navodeći prednosti i nedostatke po raznim osnovama.

Mogu da napišem jasan, detaljan tekst o velikom broju tema vezanih za lična interesovanja. Mogu da napišem sastav ili izveštaj prenoseći informaciju ili navodeći razloge za ili protiv određenog stava. Te da napišem pismo u kojem jasno izražavam značenje koje lično pridajem određenim događajima i iskustvima.

Samoprocena znanja: Kompetentna upotreba jezika

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

Pisanje

C1

Mogu da razumem dugačak govor čak i kad nije jasno strukturiran i kad veze među rečenicama nisu jasno iskazane, već se samo podrazumevaju.Mogu da bez većeg napora razumem televizijske programe i filmove.

Mogu da razumem dugačke i kompleksne stručne i književne tekstove. Uočavam stilske razlike, i razumem stručne članke i duža tehnička uputstva, čak i kad se ne odnose na moju stručnu oblast.

Mogu dobro i neusiljeno da se izražavam, bez očiglednog traženja odgovarajućih reči. Mogu da se fleksibilno i efikasno koristitim jezikom u društvenim i poslovnim situacijama. Takođe precizno izražavam svoje ideje i mišljenja i svojim prilogom spretno se uključujem u diskusiju drugih sagovornika.

Mogu da iznesem jasan, detaljan opis složenih činjenica i pri tome povežem tematske celine. Mogu da određene misli posebno naglasim i da zaokružim izlaganje odgovarajućim zaključkom.

Mogu da se jasno izrazim, tekstom koji je dobro strukturira, da obrazlozim svoje stavove, da pišem o složenim temama u pismu, sastavu ili izveštaju naglašavajući ono što smatram važnim, kao i da odaberem odgovarajući stil u odnosu na čitaoca kome je namenjeno.

C2

Mogu bez poteškoća da razumem bilo koju varijantu govornog jezika, kako u direktnoj komunikaciji tako i preko medija. Razumem čak i kad se govori u tempu maternjeg jezika govornika, pod uslovom da imam vremena da se prilagodim određenom naglasku.

Mogu sa lakoćom da čitam sve vrste tekstova, uključujući i apstraktne, strukturno ili lingvistički složene tekstove kao što su priručnici, stručni članci i književna dela.

Mogu sa lakoćom da učestvujem u svakoj vrsti razgovora ili diskusije. Mogu da uočim i koristim idiomatske izraze i govorni žargon. Umem dobro da se izrazim i precizno prenesem čak i tananije nijanse značenja. Ako naiđem na neki problem u stanju sam da izjavu preformulišem i spretno zaobiđem prepreku, tako da to sagovornici skoro i ne primete.

Mogu jasno i tečno da iznosim činjenice ili argumente u stilu koji odgovara kontekstu. Mogu da efikasno i logično strukturiram svoje izlaganje na način koji slušaocu omogućava da uoči i zapamti glavne tačke.

Mogu da pišem jasne, tečne tekstove u odgovarajućem stilu. Pišem i složena pisma, izveštaje ili članke u kojima je određena tema jasno i logično prezentirana, kako bi primalac mogao da uoči i zapamti važne tačke, da sastavim rezime i prikaz stručnih ili književnih dela, kao i da ih komentarišem.

samoprocena znanjaVerzija za štampanje: tabela (samoprocena znanja)