Prevođenje-sa-overom-sudskog-tumaca-300x150

Prevođenje

Zbog sve veće migracije ljudi zbog posla, školovanja ili putovanja javila se potreba za boljom i veštijom komunikacijomsa ljudima širom sveta. Kako bismo ostvarili dobru i kvalitetnu komunikaciju sa ljudima sa drugih govornih područja, nudimo sve vrste prevoda i usmene i pismene.

Pismeno prevođenje

Pismeni prevod u najširem smislu podrazumeva prevođenje teksta sa jednog jezika  na drugi.

Sadržaj teksta koji se prevodi mogu biti razne potvrde, pravni, obrazovni, finansijski, računovodstveni, tehnički  dokumenti, rukopisi, časopisi, knjige, udžbenici,

Određene vrste dokumenata mogu zahtevati da prevod bude verifikovan pečatom sudskog prevodica.To su najčešće lična dokumenta.

Sudski prevodilac je osoba koja ima licencu izdatu od strane Ministarsta pravde za obavljanje i verifikovanje prevoda.

Sudski prevodilac mora da zadovolji određene uslove propisane od strane ministarstva ,da bi dobio licencu, a to su:

 • Da poseduje odgovarajuće visoko obrazovanje za određeni jezik
 • Da poznaje pravnu terminologiju koja se koristi za određeni jezik
 • Da ima najmanje 5 godina iskustva na prevodilačkim poslovima

U nastavku su izdvojena dokumenta za koja se najčešće zahteva pečat sudskog prevodioca:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Izvodi iz matične knjige venčanih
 • Izvod iz matične knjige umrlih
 • Uverenje o državljanstvu
 • Svedočanstva i diplome
 • Potvrde iz različitih oblasti (potvrde pre prevode moraju biti overene kod notara ili kod nadležnog državnog organa)
 • Punomoćja(potvrde pre prevode moraju biti overene kod notara ili kod nadležnog državnog organa)
 • Ostala dokumenta

Takođe, i za sva ostala dokumenta radimo prevode, u nastavku su neka od njih kako bi vam bilo lakše zbog orijentacije:

Dokumentacije:

Tehnička dokumentacija:

 • Atesti
 • Potvrde o tehničkoj ispravnosti i kvalitetu proizvoda
 • Sertifikati
 • Laboratorijska ispitivanja uzoraka
 • Ostala tehnička dokumentacija

Finansijska dokumentacija

 • Fakture
 • Ugovori o prometu robe i usluga (ugovori o prodaji, patent, licenci…)
 • Aneksi
 • Statuti
 • Ostali finansijska dokumentacija

Pravna dokumentacija

Haški Apostilli

Haški Apostil je donet 1961.godine, konvencijom u Hagu.

Haški Apostil je potvrda kojom se legalizuje javna isprava u međunarodnom pravnom prometu.

Svrha ove potvrde je da olakša overu javnih dokumenata, odnosno da pojednostavi zahtevnu proceduru verifikacije dokumenata.

Dobijanje Haškog Apostila je moguće ako su obe države potpisale Hašku konvenciju, i država koja izdaje javnu ispravu i država u kojoj će se ta isprava koristiti.

Na sajtu Haške konvencije se nalazi spisak država koje su potpisale konvenciju.Jedna napomena vezana za Haški Apostil: država ne mora da bude članica Haške konvencije da bi za nju Haški Apostil bio validan.

Dokument koji ima potvrdu Haškog Apostila je dokument koji pokazuje verodostojnost potpisa, potpisnika dokumenta ili istinitost pečata, ali ne potvrđuje verodostojnost sadržaja dokumenta.

Dokumenta koja zahtevaju Haški Apostilli su dokumenta koja izdaju nadležni državni organi o kojima vodi evidenciju, to su obično uverenja iz matičnih kniga, svedočanstva, diplome koja će se upotrebljavati u drugim državama.


Izgled Haškog Apostilla

Apostille potvrda se nalazi u obliku pečata i mora se nalaziti na originalnom dokumentu. U okviru tog pečata mogu se naći podaci prikazani brojevima od 1 do 10. Pečat još mora da sadrži frazu Convention de LaHaye du 5 octobre 1961- koja je na francuskom jeziku.

Haškim Apostillom se overava javna isprava kod nadležnog državnog organa,koja se nalazi u sedištu   organa koji je izdao javnu ispravu .

Nakon overe originalne javne isprave Haškim Apostilom, dokument se prevodi na željeni jezik i overava od strane sudskog prevodioca.

Postoje dokumenti koje je izdao nadležni državni organ, a koji ne zahteva Haški Apostille.

To su izvodi iz matičnih knjiga koji su izdati na višejezičnim obrascima, isprave koje je izdao ovlašćeni državni organ,ali one ne zahtevaju legalizaciju da bi se koristile u drugim državama. Određene javne isprave za koje je između dve države postignut sporazum, mogu se koristiti bez overe.

Mi nudimo usluge sudskih prevodilaca koji brzo i efikasno rade prevode, jer poseduju dosta iskustva u ovim oblastima. Naši prevodioci prevode zvanične dokumenate u najkraćem mogućem roku.

Izvode iz matičnih knjiga, uverenja o državljanstvu prevodimo brzo u najkraćem mogućem roku.

usmeno prevođenjeUsmeno prevođenje

Imamo dve vrste usmenog prevođenja

 • Konsekutivno prevođenje
 • Simultano prevođenje

Konsekutivno prevođenje

Konsekutivno prevođenje je vrsta prevođenja gde prevodilac sluša govornika dok vrši izlaganje, nekada  su to par reči ili rečenica, a nekada duži monolog i nakon toga prevodi izlaganje na željeni jezik.

Konsekutivno prevođenje se najčešće koristi kod malih grupa ljudi npr. na  seminarima, prezentacijama, sastancima koji obihvataju manje skupove ljudi.

Osnovna karakteristika konsekutivnog prevođenja je to što prevodilac mora da prati dinamiku, stil i gestakulaciju  obraćanja govornika i na taj način profesionalno, brzo i  jasno odgovori na zadatak.


Simultano prevođenje

Kod simultanog prevođenja i prevodilac i govornik nastupaju istovremeno. To konkretno znači da dok govornik izlaže, prevodilac sluša i sa razmakom od par sekundi prevodi na zadati jezik.

Simultano prevođenje je pogodno za veće skupove ljudi, npr. konferencije, samiti, forumi, poslovni sastanci

Prednost simultanog prevođenja u odnosu na konsekutivno je to što skraćuje vreme prenosa informacija na ciljani jezik od jednog lica ka drugom, ili većoj skupini ljudi.

Simultano prevođenje zahteva određene tehničke preduslove. Potrebna je odgovarajuća oprema koja bi omogućila nesmetan rad, kao što su slušalice, mikrofon, ozvučenje, tipski namenjeno za ovakvu vrstu posla. Samo prevođenje se odvija u zvučno izolovanoj kabini.

Simultano prevođenje iziskuje visok stepen koncentracije i profesionalnosti od strane prevodica i stoga jedan  prevodilac može bez pauze prevoditi 30min neprekidno, najviše 6-8 časova u toku dana.

Prevodioci koji rade konsekutivno i simultano prevođenje moraju posedovati visok stepen znanja ne samo jezika na koji se prevodi, već i oblasti  koja se obrađuje.

U našoj ponudi se nalazi ova vrsta prevođenja.

Vršimo iznajmljivanje zvučnih sistema i opreme za simultano prevođenje!

 Naš tim

Naš tim prevodilaca se sastoji od stručnih, organizovanih profesionalaca koji poseduju odgovarajuća znanja i kvalifikacije za obavljanje ovakve vrste poslova. Naši prevodioci su spremni da svakom izazovu odgovore kvalitetno, temeljno u najkraćem mogućem roku.

Na raspolaganju imamo prevodioce za sledeće jezike:

Prevodilac za engleski jezik

Prevodilac za nemački jezik

Prevodilac za italijanski jezik

Prevodilac mađarski jezik

Prevodilac za francuski  jezik

Prevodilac za švedski jezik

Prevodilac za danski jezik

Prevodilac za ruski jezik

Prevodilac za rumunski jezik

Prevodilac za mađarski jezik

Prevodilac za bugarski jezik

prevođenjeSTRUČNI PREVODI ZA FIRME

Sa globalizacijom trzišta nastale su multinacionalne kompanije  gde imamo situaciju da jedna kompanija posluje na više različitih tržišta koja se međusobno  kulturološki i jezički razlikuju, stoga da bi, jedna kompanija bila uspešna mora da vodi računa o tome da uskladi svoje delove i prevaziđe jezičke barijere.

Mi razumemo koliko je važno da se dokumenti rađeni na nekom drugom jeziku na verodostojan i profesionalan način prikažu suštinu, stoga obezbeđujemo da  jezik ne bude prepreka uspešnom poslovanju.

Većina kompanija, organizacija, institucija, pa i preduzetnici  koji sarađuju sa partnerima širom sveta  žele da razmenjuju  informacije  koje su tačne i jasne  i koje  oslikavaju suštinu izvornog značenja kada se prenose na druge jezike. Oni žele da nesmetano komuniciraju i da bezbolno prevaziđu jezičku barijeru.

Svaka grana privredne i neprivredne deletnosti je specifična sama po sebi i kao takva zahteva i korišćenje stručne terminologije namenjene konkretnoj oblasti.

Naša firma se specijalizovala za ovakve vrste prevoda, za prevode koji zahtevaju specifična znanja i odlično poznavanje željenog jezika.

Sa nama rade prevodioci  koji su iskusni i koji poseduju poznavanje relevantne i stručne terminologije iz različitih specijalističkih oblasti i grana industrije,

Ako je  vašoj kompaniji potrebna ovakva vrsta prevoda  bilo povremeno ili u dužem vremenskom period radimo prevode za sve oblaste poslovanja  od marketinga, građevinarstva, mašinstva, IT industrije i svih ostalih oblasti.

Dobićete prevod visokog kvaliteta koji adaptiran na terminologiju koja je potrebna da bi obezbedila nesmetano poslovanje.  Prevodimo dokumente kao što su atesti, patenti, upustva za korišćenje, brošure, finansijski izveštaji, kupoprodajni ugovori, sporazumi, sertifikati, statute…

LEKTURA

Lektura je postupak kojim se temeljno sagledava tekst radi pronalaženja i otklanjanja  gramatičkih, stilskih, pravopisnih grešaka i uočavanje niza drugih jezičkih specifičnosti. Lektura se bavi i ujednačavanjem  terminologije kao i primenom skupa jezičkih pravila .

Lektorisanje teksta rade osobe koje imaju odgovarajuće znanje i kvalifikacije koje zavise od vrste i sadržaja teksta i jezika na koji se prevodi.

Lektori  poseduju dobro poznavanje jezika i dobro poznavanje prirode i sadržaja dokumenata  za koji je lektura potrebna, što je i jedan od preduslova da bi tekst oslikavao verodostojno značenje.

Samo lekturisanje se sprovodi  pažljivim isčitavanjem teksta iz više puta kako bi se otklonile pravopisne, gramatičke i stilske greške i ostale jezičke greške.

Paralelno sa lekturom vrši se i korektura teksta.

Korektura podrazumeva ukljanjanje pravopisnih, gramatičkih, interpunkcijskih, stilskih i drugih tipografskih i tehničkih grešaka.

Lektura je dostupna za sve vrste tekstova iz različitih oblasti na srpskom i  stranim jezicima, koju obavljaju iskusni i visokoobrazovani stučnjaci.

TITLOVANJE FILMOVA

Titlovanje je postupak lokalizacije stranog filmskog ili video materijala.

Proces titlovanja zahteva skup ljudi iz različitih oblasti, koji imaju za cilj da određeni video sadržaj na što je moguće verodostojniji način približe korisnicima na određenom jeziku.

Cilj titlovanja je da obezbedi da prevod video materijala odgovara suštini izvornog jezika istovremeno poštujući i vremensko ograničenje, i dužinu titla u odnosu na originalni tekst, uklapajući ga sa specifičnostima jezika kao što su dijalekat , sleng, žargon.

Kod nas na titlovanju rade stručnjaci kao što su lingvisti, lektori, montažeri koji poseduju znanja za specifične oblasti.

Kod nas se mogu naći usluge titlovanja  za sve vrste video materijala.

Radimo titlovanje serijskog, filmskog, dokumentarnog, animiranog, crtanog, naučno-obrazovnog,  poslovnog sadržaja kao i sadržaje reklamnog karaktera