Опис није доступан.Pismeno prevođenje

Dugi niz godina naša škola pruža usluge svih vrsta pismenog prevođenja BEZ ILI SA OVEROM SUDSKOG TUMAČA u zavisnosti od potrebe klijenta.

Prevodi su mogući na gotovo svim jezicima na zahtev klijenta!

Prevodi se mogu odnositi na:

 • Tehničku dokumentaciju (Atesti, potvrde o tehničkoj ispravnosti i kvalitetu proizvoda, sertifikati, laboratorijska ispitivanja uzorak i ostala tehnička dokumentacija)
 • Finansijsku dokumentaciju (Fakture, ugovori o prometu robe i usluga, aneksi, statuti i ostala finansijska dokumentacija)
 • Haške Apostille

ŠTA JE HAŠKI APOSTIL?

 • Haški Apostil je potvrda kojom se legalizuje javna isprava u međunarodnom pravnom prometu.
 • Svrha ove potvrde je da olakša overu javnih dokumenata, odnosno da pojednostavi zahtevnu proceduru verifikacije dokumenata.
 • Dobijanje Haškog Apostila je moguće ako su obe države potpisale Hašku konvenciju (i država koja izdaje javnu ispravu i država u kojoj će se ta isprava koristiti).
 • Na sajtu Haške konvencije se nalazi spisak država koje su potpisale konvenciju.

Važna napomena: Država ne mora da bude članica Haške konvencije da bi za nju Haški Apostil bio validan.

 • Dokument koji ima potvrdu Haškog Apostila je dokument koji pokazuje verodostojnost potpisa, potpisnika dokumenta ili istinitost pečata, ali ne potvrđuje verodostojnost sadržaja dokumenta.
 • Dokumenta koja zahtevaju Haški Apostilli su dokumenta koja izdaju nadležni državni organi o kojima vodi evidenciju, to su obično uverenja iz matičnih kniga, svedočanstva, diplome koja će se upotrebljavati u drugim državama.

ZA KOJE DOKUMENTE VAM NAJČEŠĆE TREBA OVERA SUDSKOG TUMAČA?

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Izvodi iz matične knjige venčanih
 • Izvod iz matične knjige umrlih
 • Uverenje o državljanstvu
 • Svedočanstva i diplome
 • Potvrde iz različitih oblasti (potvrde pre prevoda moraju biti overene kod notara ili kod nadležnog državnog organa)
 • Punomoć (potvrde pre prevoda moraju biti overene kod notara ili kod nadležnog državnog organa)

Usmeno prevođenje

Konsekutivno prevođenje

Konsekutivno prevođenje je vrsta prevođenja gde prevodilac sluša govornika dok vrši izlaganje, nekada  su to par reči ili rečenica, a nekada duži monolog i nakon toga prevodi izlaganje na željeni jezik.

Konsekutivno prevođenje se najčešće koristi kod malih grupa ljudi npr. na  seminarima, prezentacijama, sastancima koji obuhvataju manje skupove ljudi.

Simultano prevođenje

Kod simultanog prevođenja i prevodilac i govornik nastupaju istovremeno. To konkretno znači da dok govornik izlaže, prevodilac sluša i sa razmakom od par sekundi prevodi na zadati jezik.

Simultano prevođenje je pogodno za veće skupove ljudi, npr. konferencije, samiti, forumi, poslovni sastanci

Prednost simultanog prevođenja u odnosu na konsekutivno je to što skraćuje vreme prenosa informacija na ciljani jezik od jednog lica ka drugom, ili većoj skupini ljudi.

ENGLESKI, NEMAČKI, RUSKI, FRANCUSKI, ŠPANSKI, GRČKI, ITALIJANSKI, ŠVEDSKI, DANSKI, NORVEŠKI, MAĐARSKI, MAKEDONSKI, BUGARSKI

Vršimo iznajmljivanje zvučnih sistema i opreme za simultano prevođenje!

Ukoliko Vam je potrebna usluga usmenog prevođenja, klikom na link ispod se prijavite brzo i efikasno!

Prijavite se! 

Kontakt: 021/ 422 – 004 ; 060/ 04 22 004

Email: info@nsprogroup.edu.rs

Опис није доступан.

Prevodi za pravna lica

Sa globalizacijom trzišta nastale su multinacionalne kompanije gde jedna kompanija posluje sa više različitih tržišta koja se međusobno kulturološki i jezički razlikuju, stoga, jedna kompanija mora da vodi računa o tome da uskladi svoje poslove i znanja i prevaziđe jezičke barijere.

Ne dozvolite da Vašoj firmi jezik bude prepreka za nove saradnje i napredak!

18 godina sa Vama, na preko 10 lokacija u Srbiji!

Svaka grana privredne i neprivredne deletnosti je specifična sama po sebi i kao takva zahteva i korišćenje stručne terminologije namenjene konkretnoj oblasti.

Naša firma je specijalizovana za ovakve vrste prevoda koji zahtevaju specifična znanja i odlično poznavanje željenog jezika.

Sa nama rade prevodioci  koji su iskusni i poseduju poznavanje relevantne i stručne terminologije iz različitih specijalističkih oblasti i grana industrije.

Brzo, efikasno i lako dođite do željenog prevoda, jednim klikom za prijavu na link,pozivom na broj telefona 060/04 22 004 ; 021/ 422 – 003

Prijavite se!

Za saradnju možete nas kontaktirati na info@nsprogroup.edu.rs

Lektura

Lektura je postupak kojim se temeljno sagleda tekst radi pronalaženja i otklanjanja  gramatičkih, stilskih, pravopisnih grešaka i uočavanje niza drugih jezičkih specifičnosti. Lektura se bavi i ujednačavanjem  terminologije kao i primenom skupa jezičkih pravila.

Lektorisanje teksta rade osobe koje imaju odgovarajuće znanje i kvalifikacije.

Lektori  poseduju dobro poznavanje jezika i dobro poznavanje prirode i sadržaja dokumenata  za koji je lektura potrebna, što je i jedan od preduslova da bi tekst oslikavao verodostojno značenje.

Samo lekturisanje se sprovodi  pažljivim iščitavanjem teksta više puta kako bi se otklonile pravopisne, gramatičke, stilske i ostale jezičke greške.

Paralelno sa lekturom vrši se i korektura teksta.

Korektura podrazumeva ukljanjanje pravopisnih, gramatičkih, interpunkcijskih, stilskih i drugih tipografskih i tehničkih grešaka.

Lektura je dostupna za sve vrste tekstova iz različitih oblasti na srpskom i  stranim jezicima, koju obavljaju iskusni i visokoobrazovani stučnjaci.

Prijavite se!

Titlovanje video materijala

Titlovanje je postupak lokalizacije stranog filmskog ili video materijala.

Cilj titlovanja je da obezbedi da prevod video materijala odgovara suštini izvornog jezika istovremeno poštujući i vremensko ograničenje i dužinu titla u odnosu na originalni tekst, uklapajući ga sa specifičnostima jezika kao što su dijalekat , sleng, žargon.

Kod nas na titlovanju rade stručnjaci kao što su lingvisti, lektori, montažeri koji poseduju znanja za specifične oblasti.

Kod nas se mogu naći usluge titlovanja  za sve vrste video materijala (serijskog, filmskog, dokumentarnog, animiranog, crtanog, naučno-obrazovnog,  poslovnog sadržaja kao i sadržaje reklamnog karaktera).

Prijavite se!