kursevi engleskog jezika

Učenje engleskog jezika

Danas vlada velika potreba da se poznaje engleski jezik. Neophodan je u različitim segmentima života, i vlada veliko interesovanje za učenjem engleskog jezika. Koristan je od putovanja, interneta, školovanja pa do zaposlenja, kako kod dece i mladih, tako i kod starijih ljudi. Starosne granice ne postoje, pa naša škola engleskog jezika omogućava učenje engleskog jezika polaznicima različitih starosnih dobi.

Za odrasle posebno je značajan poslovni engleski o kome možete više saznati u nastavku. U centru za edukaciju NS Pro Group Novi Sad, izučavaju se strani jezici i organizuju kursevi engleskog jezika kroz individualnu, polu individualnu i grupnu nastavu. Organizuje se kako engleski jezik za decu ranog predškolskog uzrasta, tako i za omladinu i odrasla lica.

Zašto odabrati engleski jezik?

Pitanje je na koje lako možemo odgovoriti kada znamo da više od pola milijarde ljudi širom sveta govori engleski.

Engleski jezik je jezik međuetničkih komunikacija u EU.

 • Više od polovine Evropljana ne može komunicirati na drugom jeziku osim na engleskom.
 • Veliki procenat svih web stranica je na engleskom jeziku. Savremeni trendovi zahtevaju da se znanja engleskog jezika koriste kako u privatnom životu, tako i u poslovnom svetu.

Svaki poslovni razgovor, svako putovanje, svaki plan da se školovanje nastavi u inostranstvu, na neki način zahteva da svaki učesnik u komunikaciji dobro poznaje engleski jezik. Na putovanju, na studijama u inostranstvu ili kroz najjednostavnije životne situacije, znanje engleskog jezika omogućuje korisnicima da se bez napora sporazumeju sa velikim procentom ljudi na planeti, u neograničenom broju raznovrsnih situacija.

 • Centar za edukaciju NS Pro Group Novi Sad, pruža mogućnost svim zainteresovanim polaznicima da savladaju engleski jezik i time obezbede sebi lakše snalaženje u raznim životnim situacijama.
 • Kursevi engleskog jezika, od najnižeg do visokih niva, osmišljeni su tako da olakšavaju polaznicima učenje i pripremaju ih kako za opšte životne, tako i za specijalizovane poslovne situacije.

Kursevi engleskog jezika su prilagođeni potrebama polaznika

U našoj školi stranih jezika, kursevi se mogu prilagoditi potrebama (npr. engleski jezik online“ itd) koje svaki pojedinac, ili grupa ima u skladu sa ličnim zahtevima.

 • Kursevi su koncipirani su tako da se akcenat stavlja na usvajanje gramatike putem konverzacije.
 • Gramatika engleskog jezika  (“engleska gramatika”) usvaja se uz maksimalno izbegavanje klasičnog školskog učenja.
 • Kursevi stranih jezika u našoj školi omogućavaju učenje engleskog jezika tako da polaznici dođu brzo do željenog znanja. Ukoliko su početnici kroz “engleski za pocetnike”. Ukoliko žele da aktiviraju postojeće znanje i obogate ga ukoliko već imaju određena predznanja kroz „engleski za napredne“.

Image result for lcci british councilLCCI i British Council – LCCI standard

Centar za edukaciju NS Pro Group Novi Sad, od maja 2012. godine pruža mogućnost polaganja međunarodno priznatih ispita prema LCCI standardu. Spisak ovlašćenih test centara možete pogledati na sajtu Britanskog saveta. LCCI sertifikat omogućava polaznicima učenje jezika i sticanje veština pohađanjem specijalizovanih poslovnih kurseva. Specijalizovani poslovni kursevi im pružaju sve jezičke kompetencije neophodne za poslovni svet.

CEF klasifikacija

CEF klasifikacija predviđa tri grupe poznavanja engleskog jezika:

 • A – Kandidat početnik,
 • B – Napredni kandidat i
 • C – Samostalni kandidat

U skladu sa ovom podelom,Centar za edukaciju NS Pro Group Novi Sad organizuje šest nivoa kurseva engleskog jezika, i to A1, A2, B1, B2 C1 i C2.

Razume i koristi poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice, koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. U stanju je da predstavi sebe i druge. U stanju da postavi drugim osobama pitanja o njihovoj ličnosti – npr. gde žive, kakve ljude poznaju ili šta poseduju – kao i da sam odgovori na takva pitanja. U stanju je da se sporazume na jednostavan način, ako sagovornici govore polako i razgovetno, i ako su spremni da mu pomognu.

Razume rečenice i često upotrebljavane izraze, koji su u vezi sa oblastima neposrednog značenja (na primer informacije o ličnosti i porodici, kupovini, radu i neposrednom okruženju). U stanju je da se sporazume u jednostavnim, rutinskim situacijama koje se odnose na jednostavnu i neposrednu razmenu informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. U stanju je da jednostavnim rečima opiše svoje poreklo i obrazovanje, neposredno okruženje i stvari vezane za neposredne potrebe.

Razume glavne sadržaje, kada se upotrebljava jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim sadržajima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd. U stanju je da se snađe u najvećem broju situacija sa kojima se susreće tokom putovanja u zemljama nemačkog govornog područja. U stanju je da se jasno i ciljano izrazi o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja. U stanju je da govori o iskustvima i doživljajima, da opiše svoje snove, nade i ciljeve, i da ukratko obrazloži svoje planove i stavove.

Razume glavne sadržaje složenih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama; razume stručne diskusije u svojoj oblasti . Može spontano i tečno da se sporazumeva. Moguć je normalan razgovor sa sagovornikom čiji je to matenji jezik, bez većih napora za obe strane. Može jasno i detaljno da se izrazi o širokom spektru tema, da objasni svoje mišljenje o aktuelnom pitanju i da navede prednosti i mane različitih mogućnosti.

Razume široki spektar zahtevnih, dužih tekstova, i prepozna implicitna značenja u njima. U stanju je da se izrazi spontano i tečno, bez česte i uočljive potrebe za traženjem odgovarajućih izraza. U stanju je da delotvorno i fleksibilno koristi jezik u društvenom i profesionalnom životu, tokom obrazovanja ili studija. U stanju je da se jasno, strukturirano i opširno izjasni o kompleksnim sadržajima i pritom odgovarajuće koristi različita sredstva u svrhu povezivanja teksta.

Praktično je u stanju da bez ikakvih napora razume sve što pročita ili čuje. U stanju je da sažme informacije iz različitih pisanih ili usmenih izvora i da pruži obrazloženja i objašnjenja kroz smisaoni prikaz. U stanju je da se spontano, izuzetno tečno i precizno izražava i pojasni finije nijanse značenja kompleksnijih sadržaja.

Opšti kurs engleskog jezika

podrazumevaju teme vezane za opšte životne situacije i postepeno uvode polaznike u sve jezičke veštine i prilagođeni su potrebama polaznika. U Centru za edukaciju NS Pro Group, ovi kursevi se odvijaju u skladu sa svim zahtevima koje predviđa Zajednički referentni okvir za strane jezike Saveta Evrope – CEF.

 

Kako naučiti engleski jezik?

Naša škola stranih jezika omogućava Vam da dođete do željenog znanja ako ste apsolutni početnik (engleski za pocetnike), ili da aktivirate postojeće znanje i dodatno ga obogatite. Naši kursevi engleskog jezika temelje se na modernim metodama koje su rezultat višegodišnjeg rada i iskustva u podučavanju. Nastava je zasnovana na podsticanju i održavanju aktivne komunikacije.

Opšti kursevi engleskog jezika koncipirani su tako da se akcenat stavlja na usvajanje gramatike putem konverzacije, a maksimalno izbegava klasično školsko učenje.

Na opštim kursevima razvijaju se sve jezičke veštine: govor, pisanje, razumevanje (kroz čitanje i slušanje), poznavanje engleske gramatike.

Učenje engleskog jezika odvija se kroz:

 • rad u manjim grupama,
 • individualno
 • polu idnividualno

Bez obzira na to koji model učenja engleskog jezika se odabere, sadržaji i zadaci prilagođavaju se potrebama i sposobnostima kandidata.

Dinamika održavanja nastave

Dinamika održavanja nastave razlikuje se od grada do grada, jer se prilagođava potrebama i zahtevima grupe i najčešće podrazumeva:

2 x 2 časa nedeljno, u trajanju od jednog semestra, zimskog (upis u januaru), ili letnjeg (upis u avgustu).
Po zahtevu polaznika, naša škola stranih jezika može organizovati i intenzivniju nastavu od 3 do 5 puta nedeljno.

 • Postoji mogućnost održavanja intenzivnih kurseva engleskog jezika, što znači da se nedeljna dinamika povećava čak i do deset školskih časova.
 • Termini održavanja nastave su usklađeni sa potrebama polaznika, pa je moguće učiti engleski jezik i radnim danima i vikendom, pre podne ili uveče.

Opšti kursevi engleskog jezika za odrasleImage result for engleski jezik

Opšti kursevi engleskog jezika za odrasle prilagođeni su potrebama polaznika (aktuelni događaji u zemlji i svetu, svakodnevne aktivnosti, karijera, putovanja, prezentacijske veštine itd.).

Prijavite se na kurs iz engleskog jezika preko naše online prijave –>

Pre upisa na bilo koji od kurseva engleskog jezika (osim prvog nivoa) u našoj školi stranih jezika, neophodno je uraditi ulazni test, kojim se određuje aktuelni nivo Vašeg znanja. Na osnovu ovog testa i sugestija visoko kvalifikovanog kadra o individualnim mogućnostima i potrebama, upisujete se na kurs.

Kako se održavaju časovi?

Časovi se održavaju u malim grupama ili parovima, uz potpuno individualizovan pristup pojedinačnim potrebama svakog kandidata. Na ovaj način postiže se maksimalni efekat u postizanju željenih rezultata.

Tokom kurseva organizuju se progres testovi koji ukazuju na stepen savladanosti prethodno obrađenih sadržaja.
Tek ukoliko  položite sve progres testove, stičete pravo da izađete na završni ispit.

Završni ispit

Završni ispit obuhvata sve jezičke veštine (pismeni deo koji testira gramatiku i vokabular kao i sposobnost pismenog izražavanja, test slušanja i razumevanja govora, i usmeni deo koji testira sposobnost adekvatne upotrebe jezika i komunikacije na stranom jeziku). Opšti kursevi engleskog jezika ovim dobijaju svoju završnicu ali i polaznu osnovu da dalje usavršavanje.

Konverzacijski kursevi engleskog jezika

Konverzacijski kursevi engleskog jezika imaju cilj da poboljšaju sposobnost komunikacije i snalaženje polaznika u svakodnevnim i neformalnim situacijama, kao i u poslovnim ili zvaničnim prilikama. Koncepcija programa podrazumeva da polaznici sve vreme obavljaju komunikaciju u obliku dijaloga ili u obliku izlaganja na zadatu temu.

Karakteristike i značaj konverzacijskih kurseva

 • Konverzacijski kursevi pomažu da se prevaziđe najčešći problem prilikom učenja engleskog jezika, a to je komunikacija, tj. upotreba stečenog znanja u realnim situacijama.
 • Većina polaznika poseduje pasivno znanje jezika, tj. oni su sposobni da razumeju, ali problem nastaje kada sami treba da govore. Dešava da neko ima visok nivo gramatičkog znanja, ali se teško izražava usmeno.
 • Konverzacijski kursevi engleskog jezika  nude okruženje u kome se razgovara isključivo na engleskom jeziku.
 • Interaktivni pristup učenju engleskog jezika  podrazumeva aktivno učešće svakog polaznika kursa.
 • Sadržaji su zanimljivi i visoko primenjivi u svakodnevnoj komunikaciji.
 • Časovi engleskog jezika su temeljno pripremljeni, zanimljivi i kreativni pa je učenje engleskog jezika lako i veoma brzo daje rezultate.
 • Akcenat je na konverzaciji, uz osvrt na bitne gramatičke jedinice kako bi izražavanje bilo pravilno.
 • Teme koje se obrađuju su potpuno aktuelne i mogu se prilagoditi interesovanjima polaznika.

Engleski za velike i male - porodični paket

Kurs engleskog jezika za decu

Programi za engleski jezik za decu je za decu mlađeg i starijeg predškolskog uzrasta. Programi su osmišljeni tako da se sve aktivnosti odvijaju kroz igru, pokret, pesmu. Dakle korišćenjem pedagoških metoda u nastavnom radu. Deca na ovaj način usvajaju osnovne jezičke strukture i leksiku, u meri predviđenoj za njihov uzrast.

Engleski jezik za decu više →

Poslovni kurs engleskog jezika (kursevi za preduzeća)

Poslovni kursevi engleskog jezika ili “kursevi za preduzeća”, organizuje se u skladu sa potrebama kandidata individualno, ili u manjim grupama, u Vašim ili našim prostorijama.

Više o “Poslovni kursevi engleskog jezika” →

Engleski jezik online

Engleski jezik online (“ucenje engleskog online”) veoma je pogodan način za učenje engleskog jezika i stranih jezika uopšte. Klasični kursevi engleskog jezika nemaju dovoljnu prilagodljivost potrebama savremenog čoveka kome je online komunikacija postala sastavni deo poslovanja i pa i privatnog života.

Zbog veoma zgusnutog rasporeda obaveza na poslu i kod kuće, većina polaznika nekog od kurseva stranih jezika, biraju baš ovaj način obuke pošto se on u potpunosti prilagođava potrebama polaznika.

“Engleski jezik online” više →

Možete da nam pišete direktno putem mejla, a

možete i da nas kontaktirate preko:

 

 

Adresa: Železnička 4, 21000 Novi Sad, Srbija

Telefoni: 021/422-003, 422-004, 475-4320

Email: info@nsprogroup.edu.rs

FB: NS PRO GROUP

YouTube: Centar za edukaciju NS PRO GROUP

Viber: 060/0422004