Kurs španskog jezika

Kurs španskog jezika omogućava zainteresovanim kandidatima da s lakoćom savladaju opšte elemente ovog jezika i svoje znanje dovedu do onog nivoa koji je neophodan za aktivno pismeno i usmeno izražavanje u različitim životnim i poslovnim situacijama.

Kursevi španskog jezika su opšteg karaktera, a nastavni planovi usklađeni sa zahtevima CEFR-a (Common Europian Framework of Reference for Languages) i pripremaju kandidate za polaganje međunarodno priznatih ispita.

Prijavite se na kurs iz španskog jezika preko naše online prijave –>

Španski jezik – Škola stranih jezika, Ns Pro Group Novi Sad

Učenje španskog jezika odvijaju se kroz individualnu nastavu, rad u paru ili grupni rad. Grupe obuhvataju maksimalno osam kandidata, što omogućava aktivno i ravnopravno učestvovanje svih polaznika u nastavnom procesu.

Španski jezik, ili kastiljanski, je zvanični jezik španske države. Ostali jezici koji se u Španiji govore su: katalonski, baskijski, galicijski, asturleonski i aragonski. Poslednja dva jezika nemaju statuse kooficijalsnih jezika.

Kurs španskog jezika je priprema za polaganje za međunarodno priznate sertifikate. DELE diplome su jedine međunarodno priznate diplome koje potvrđuju znanje španskog jezika bilo u sistemu školstva ili univerzitetskim, profesionalnim ili ličnim okvirima.

Španski za velike i male - porodični paket